Aria Aber
Aria Aber: Babur kertjei, Kabul
Aria Aber: Babur kertjei, Kabul
Aria Aber verse Nagy Márta Júlia fordításában.